Alg. Factuurvoorwaarden

Behoudens tegenstrijdige bepalingen uitdrukkelijk door ons per geschrift te bekrachtigen, worden alle verkopen, leveringen en werkprestaties beschouwd gesloten te zijn onder de algemene voorwaarden hierna bepaald.

Artikel 1.

Alle klachten welke betrekking hebben op de door ons geleverde diensten, koopwaren en prestaties zal geen enkele rechtskracht bezitten indien de schuldenaar huidige factuur niet schriftelijk en bij aangetekende brief heeft geprotesteerd binnen de tien dagen na ontvangst ervan. Een klacht welke niet binnen deze termijn van tien dagen wordt geformuleerd of die geen voldoende specificaties bezit zal door ons niet worden aangenomen en zal als zodanig geen enkele rechtskracht bezitten.

Artikel 2.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, in gereed geld en zonder korting.

Indien de betaling niet onmiddellijk gebeurt zal u huidige factuur worden overgemaakt welke uitsluitend betaalbaar is op onze zetel te Merksem, Van Praetlei 174 of op onze bankrekening en dit binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. In geval van niet gerechtvaardigde wanbetaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 8 % met een minimum van100€ en dit van rechtswege en zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk is. Ditzelfde zal gelden voor het geval dat er slechts een gedeelte van de factuur zou worden betaald en wij geen schriftelijke toelating hiervoor hebben gegeven. Indien de verschuldigde sommen, vermeld op deze factuur, nog niet zouden betaald worden binnen de tien dagen nadat een uitdrukkelijke aangetekende ingebrekestelling is uitgebracht zal er door ons van rechtswege een verwijlintrest in rekening worden gebracht van 12 % op jaarbasis, verschuldigd op de hoofdsom, zonder het verhogingsbeding en dit tot op het ogenblik van de effectieve betaling. Het bedongen verhogingsbeding en het bedongen rentebeding moeten onze firma immers toelaten de schade te vergoeden welke wordt geleden ingevolge laattijdige betaling, het verlies aan geldmobiliteit welke daardoor ontstaat en de bijkomende administratieve verplichtingen die wij moeten vervullen.

Artikel 3.

Er kan klacht ingediend worden bij de ombudsdienst, na uitputting van de interne klachtenprocedure. De klacht moet schriftelijk zijn en mag niet anoniem zijn. De klacht kan gericht worden door volgende media :

  • Per post : Ombudsdienst voor de postsector, Koningsstraat,97,bus 15, 1000 Brussel ( als gewone zending)
  • Per fax : 02 221 02 44
  • Per e-mail :info@omps.be
  • Via het webformulier op volgende website : www.omps.be

Artikel 4.

Iedere betwisting of vordering waartoe deze factuur of de onderliggende overeenkomst zou kunnen aanleiding geven behoort uitdrukkelijk en uitsluitend tot de bevoegdheid van het vredegerecht van Antwerpen of de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en dit naargelang het bedrag van de vordering.